Mondelinge taalvaardigheid en schrijfvaardigheid

In het referentiekader bestaat het domein mondelinge taalvaardigheid uit de subdomeinen gesprekken, luisteren en spreken. Uit onderzoek blijkt dat deze domeinen tot in groep 7 voldoende aandacht krijgen maar dat de taalactiviteiten vaker incidenteel dan intentioneel van aard zijn. In groep 8 ligt de nadruk meer op toetsbare domeinen zoals spelling en begrijpend lezen. Taalmethodes bieden onvoldoende inbedding van de doorgaande lijn mondelinge taalvaardigheid. Daarom is het van wezenlijk belang dat leerkrachten goed zicht krijgen op dat wat van leerlingen verwacht mag worden in verschillende fasen van het onderwijs. Ik help scholen bij het krijgen van zicht op de leerlijn en de wijze waarop mondelinge taalvaardigheid kan worden verbonden met de andere domeinen van het lesprogramma. Voor een goede borging van deze doorgaande lijn en gekoppelde activiteiten is het zinvol om met het team tegelijkertijd ook een visie op taal te formuleren. Kijk wat ik daarin voor je kan betekenen op de pagina taal en visie.